Gå til sideindhold

Minimumskrav til sikkerhedsinstruks

Regler for sejlads og Minimumskrav til sikkerhedsinstruks for Børn & Kultur, Esbjerg Kommune

Til samtlige skoler og institutioner i Børn & Kultur, Esbjerg Kommune

Regler for sejlads og Minimumskrav til sikkerhedsinstruks for Børn & Kultur, Esbjerg Kommune

 

Regler for sejlads

Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt en ny bekendtgørelse for sejlads i mindre

fartøjer, der medtager op til 12 passagerer.

Som følge af den nye bekendtgørelse har forvaltningen i Børn & Kultur, Esbjerg

Kommune besluttet at:

 • Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelse af
 • sikkerhedsinstruksen
 • Børn & Kultur, Esbjerg Kommune udarbejder minimumskrav til sikkerhedsinstruksen
 • Baggrund

Efter sejladsulykken på Præstø Fjord i 2012 udsendte Søfartsstyrelsen nye bekendtgørelser.

Det betyder at bl.a. skoler, institutioner og opholdssteders sejlads med børn, unge og voksne

altid er erhvervssejlads.

Udgangspunktet for de nye regler er, at det ikke er muligt at udarbejde fælles tekniske og

operative regler for alle mindre fartøjer. Sommer/vinter, let/hård vind, beskyttet/åbent

farvand, forskellige fartøjskonstruktioner osv. gør, at det er meget forskelligt, hvad der skal til

for at opnå den nødvendige sikkerhed.

For at undgå at de nye regler ikke sætter en stopper for sejlads, der kan foregå sikkert under

de rette forhold - og i det rette fartøj - er det efter de nye regler et krav, at ejeren/rederen

skal udarbejde en sikkerhedsinstruks, hvor ejeren/rederen selv sætter de operationelle

rammer for sejladsen.

”Rederen” er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne. På en

skole/institution vil det typisk være lederen. Rederen er derfor ansvarlig for valget af

sejladsaktiviteter, samt hvor de tilrettelægges og udføres. Rederen kan være ejer af fartøjet,

men behøver ikke at være det. Sejladsen kan udmærket foregå i lejede eller lånte fartøjer.

Det betyder, at den enkelte skole/institution, som ønsker at lave sejladsaktivitet skal

udarbejde en sikkerhedsinstruks.

Hvis f.eks. en skole/institution lejer en kano, vil det være skolen/institutionen, der er kanoens

reder og er ansvarlig for at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks.

Hvis en skole/institution laver kano/kajaksejlads gennem en kajakklub eller gennem en

grejbank, som stiller instruktør og udstyr til rådighed skal både skolen/institutionen og

kajakklubben/grejbanken lave sikkerhedsinstruks.

Hvis en skole til gengæld køber et lejrskoleophold der leverer personale etc., vil det være

fartøjets ejer eller operatør, der er reder.

 

For de mindste fartøjer med et dimensionstal under 20 (bådens længde x bredde) er regler til

konstruktion, udstyr og uddannelse/bemanding formuleret som funktionskrav. En kano og

andre små fartøjer skal dermed ikke længere være godkendt af myndighederne, men skal

opfylde funktionskrav (f.eks. at der skal være opdrift i kanoen, så den ikke kan synke).

Det er rederens ansvar, at sejladsen foregår i overensstemmelse med godt sømandskab, og at

menneskeliv på vandet er sikret fuldt betryggende, og at fartøjet er bemandet, konstrueret,

udrustet og vedligeholdt, så det er egnet til formålet.

Kravet om at alle skal kunne reddes i en nødsituation, og at rederen har ansvaret for dette

understreges i forskriften.

Det er rederens ansvar, at sikkerhedsinstruksen udarbejdes af personer med

kursusgennemgået kompetencer, som er dækkende for de konkrete sejlads- aktiviteter.

Sikkerhedsinstruksen bør være kortfattet og nem at læse for alle brugere, dvs. fører,

besætning og passagerer.

Sikkerhedsinstruksen skal indeholde følgende:

 1. Identifikation af rederen
 2. Fastlægge hvilke sejladsaktiviteter, der at tale om, samt hvor og hvornår de må foregå
 3. Identifikation af risici
 4. Træffe tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici
 5. Sikre, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige udrustning
 6. Sikre, at besætningen er tilstrækkelig og kompetent
 7. Beskrive de operationelle forholdsregler som skal følges af besætning og passagerer
 8. Sikre, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke
 9. Sikre, at der kan tilkaldes assistance i ulykkestilfælde
 10. Sikre, at antallet af personer om bord er kendt i land og er let tilgængelig
 11. Sikre, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion inden sejladsens start
 12. Beskrive hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker

På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du få hjælp til at lave sikkerhedsinstruksen. Når alle

felter i skemaet er udfyldt kan sikkerhedsinstruksen printes ud.

Benyt følgende link:

https://www.soefartsstyrelsen.dk/skole-and-udlejningssejlads/skole-og-institutionssejlads/sikkerhedsinstruks-institutionssejlads


Krav om passageransvarsforsikring

Når der foretages erhvervssejlads, dvs. når der sejles med børn, unge og voksne er det et krav

fra Søfartsstyrelsen, at der er tegnes en passageransvarsforsikring.

Kravet trådte i kraft pr. 1. april 2013.

I Børn & Kultur, Esbjerg Kommune er der truffet en passageransvarsforsikrings aftale for

sejlads med de kanoer og kajakker, der er registeret hos Børn & Kultur, Esbjerg Kommune.

Ifølge aftale med forsikringsselskabet skal al sejlads i Børn & Kultur, Esbjerg Kommune

registreres i en deklarationsopgørelse.

På opgørelsen skal anføres:

 • Datoen for, hvornår der er sejlet
 • Institutionens navn
 • Antal dage turen er forløbet over
 • Antal personer, der har deltaget i sejladsaktiviteter

Deklarationsopgørelse skal sendes til Karen Marie Brorsen Wind, ekspeditionssekretær i

Fællesforvaltningen.

Er der tvivl om de kanoer og kajakker der anvendes, er registeret i forbindelse med

passageransvarsforsikringen, så tjek hos Borgmesterkontoret.

Sejladsbestemmelser

Ved sejlads på vandløb skal sejladsbestemmelserne overholdes. Sejladsbestemmelserne er

fastlagt af vandløbsmyndigheden. Her er taget hensyn til beskyttelse af vandløbets tilstand,

herunder de fysiske forhold samt plante- og dyreliv. Bestemmelserne indeholder regler for

sejladsstrækninger og sejladsperioder.

https://www.esbjerg.dk/din-fritid/natur-og-udeliv/sejlads-i-vandloeb-og-soeer

Minimumskrav til sikkerhedsinstruks for Børn & Kultur, Esbjerg kommune

Ud over kravene fra Søfartsstyrelsen skal følgende fremgå af sikkerhedsinstruksen:

 • Alle personer, herunder medarbejdere skal bære godkendt svømme- eller redningsvest.
 • Svømmeveste må kun anvendes af personer, der kan svømme og kun når der
 • forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj nær ved.
 • Svømme- og redningsveste skal være forsynede med reflekser og hvis ikke vestene er i
 • signalfarver (gul, orange, rød m.v.) skal personerne være iført supplerende beklædning
 • i signalfarver
 • Børn, unge, klienter m.m. må ikke ro/sejle uden tilstedeværelse af en medarbejder
 • Antallet af børn/unge pr. medarbejder skal fremgå af sikkerhedsinstruksen.
 • Den enkelt institutionsleder skal foretage en vurdering af antal børn/unge pr.
 • medarbejder dog max. for kajak max. 1 medarbejder til 8 kajakker og for kano max. 1
 • medarbejder til 8 kanoer (1 medarbejder til 15 personer)
 • Forældre til børn/unge under 18 år skal altid have givet accept til sejladsaktiviteter
 • (evt. ved generel accept)
 • Følgebåde med motor skal have skrue/propel beskyttelse
 • Vandet skal minimum være 10 grader og sejlads må kun finde sted mellem 1. maj og 31. oktober
 • Medarbejdere skal kunne fremvise godkendt et 8 timers 1. hjælps bevis
 • Medarbejdere skal kunne svømme 200 meter i åben vand
 • Medarbejdere skal have gennemgået et Endags sikkerhedskursus.
 • Endags sikkerhedskurset giver kompetencer til sejlads for kanoer i særlig beskyttet farvand

Krav om 1. hjælps kursus

Alle medarbejdere, som deltager i sejladsaktiviteter, skal have et godkendt 8 timers

1. hjælpsbevis ifølge lovændring af april 2017. Søfartsstyrelsen kræver kun, at det er den

ansvarlige for sejladsen, der har været på kursus. Men da kanosejlads med grupper i vandløb i

praksis forløber med stor afstand mellem forreste og bagerste kano, kræver Børn & Kultur,

Esbjerg Kommune, at alle deltagende medarbejdere har et 8 timers 1. hjælps kursus.

 

Krav om Endags sikkerhedskursus

Alle medarbejdere som deltager i sejladsaktiviteter skal fremover have gennemgået et Endags

sikkerhedskursus. Kurset varer 7,5 timer. Sikkerhedskurset giver adgang til sejladsaktiviteter i

særlig beskyttet farvand.

Sikkerhedskurserne bliver opslået på hjemmesiden:

http://myrthue.esbjergkommune.dk/myrthuegaard/friluftsliv/sejlads.aspx

 

Endags sikkerhedskurser til ”sejlads i særlig beskyttet farvand”

vil blive afholdt af undervisere der:

For kano: Godkendt instruktører efter Kanosamrådets retningslinjer

 1. For kajak: Godkendt instruktør 2 efter DKF´s instruktør normer

Krav til uddannelse til ”sejlads i andet farvand”

Med sejlads på andre og mindre beskyttede farvande er det rederens ansvar, dvs. sige

lederens ansvar, at sejladsen foregår i overensstemmelse med godt sømandskab og at

menneskeliv på vandet er sikret fuldt betryggende samt at fartøjet er bemandet, konstrueret,

udrustet og vedligeholdt så det er egnet til formålet.

Det er derfor et krav, at såfremt institutioner og skoler vælger at lave sejladsaktiviteter på

andre og mindre beskyttede lokaliteter, vil der blive stillet øget krav til uddannelse og erfaring.

Børn & Kultur, Esbjerg Kommune anbefaler, at institutioner og skoler bruger de normer og

standarder som i dag anvendes på f.eks. kano- og havkajakområdet.

Kompetence til sejlads i særlig beskyttet farvand

Sikkerhedskurset giver kompetence til sejlads i særlig beskyttet farvand i perioden 1. maj

til 31. oktober og med en vand temperatur på min. 10 grader.

Børn & Kultur, Esbjerg Kommune har udarbejdet en beskrivelse for hvert enkelt af disse særlig

beskyttede farvande med bl.a. kort, mulige risici eller gode råd.

 • Holme Å
 • Varde Å
 • Karlsgårde Sø
 • Alslev Å
 • Sneum Å
 • Bramming - Holsted Å
 • Ribe Å
 • Gels Å
 • Andst Å og Kongeåen

Hvis I har spørgsmål til de nye regler kan der endvidere hentes hjælp hos:

Nikko Derbyshire, Novrup Skole på tlf. 2724 1959 eller

 

Ikrafttræden

Ovenstående retningslinjer er godkendt i chefgruppen i Børn og Kultur foråret 2016.Senest opdateret 15.05.2024 11:42 af MOLA

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden