Gå til sideindhold
UngEsbjergs bestyrelse

Sammensætning og valg
 
Lokalmenu
§ 1 Ungdomsskolebestyrelsen  består af:
§ 2 Repræsentanterne for Byrådet og deres stedfortrædere vælges af dette inden for dets medlemskreds.
§ 3 Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for Ungdomsskolebestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret.
FORRETNINGSORDEN OG MØDEVIRKSOMHED
§ 4  Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5  Ungdomsskoleinspektøren indkalder til Ungdomsskolebestyrelsens første møde.
§ 6 Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.
§ 7 Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan stedfortræderen deltage.
§ 8 Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde, når formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent.
§  9  Samtlige medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen har stemmeret, dog jf. § 3 og § 10.
§ 10 Elevrepræsentanterne må ikke overvære eller deltage i afstemninger og forhandlinger af sager vedrørende enkeltpersoner.
§ 11 Medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede ved afstemningen.
§ 12  Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
§ 13 Formanden - og  i denne fravær næstformanden - leder Ungdomsskolebestyrelsens møder
UNGDOMSSKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER
§ 14 Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet.
§ 15 Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for virksomheden i Esbjerg Ungdomsskole inden for den af Byrådet fastsatte beløb
KLAGER M.V.
§ 16 Klager over afgørelser, der er truffet af Ungdomsskolebestyrelsen
IKRAFTTRÆDELSE
§ 17 Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse i Esbjerg Byråd.
 
[Top]

§ 1 Ungdomsskolebestyrelsen  består af:

· 2 repræsentanter for Byrådet
· 3 repræsentanter for de faglige organisationer og samarbejdspartnere med særlig interesse for
  ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
· 2 medarbejderrepræsentanter
· 2 elevrepræsentanter fra Esbjerg Ungdomsskole

Stk. 2 Der vælges en stedfortræder for hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen.

[Top]

§ 2 Repræsentanterne for Byrådet og deres stedfortrædere vælges af dette inden for dets medlemskreds.

Repræsentanterne for organisationer, samarbejdspartnere og deres stedfortrædere vælges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer og samarbejdspartnere.

 

Stk. 2 Ungdomsskoleinspektøren indkalder samtlige fastansatte til en valghandling. Ligeledes indkaldes samtlige timelønnede til en valghandling. De to medarbejdere blandt de fastansatte og de to medarbejdere blandt de timelønsansatte, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt til henholdsvis medarbejderrepræsentant og stedfortræder for medarbejderrepræsentanten.

 

Stk. 3 Elevrepræsentanterne  og deres  stedfortrædere vælges af eleverne. Valget af elevrepræsentanterne er gældende for 1 år jfr. § 3 i bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser.

 

Stk. 4 De i stk. 1  nævnte repræsentanter for Byrådet og organisationsrepræsentanter og de i stk. 2 nævnte medarbejderrepræsentanter vælges snarest muligt efter hvert byrådsvalg.

 

Stk. 5 Valg af elevrepræsentanter i  henhold til stk. 3 afholdes ved skoleårets begyndelse.

 

Stk. 6 Hvis et medlem udtræder af Ungdomsskolebestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af perioden.

 

Stk. 7 Ungdomsskolebestyrelsen fungerer i hele byrådsperioden og indtil udgangen af den måned, hvori nyt valg  til bestyrelsen har fundet sted.

[Top]

§ 3 Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for Ungdomsskolebestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret.

[Top]

FORRETNINGSORDEN OG MØDEVIRKSOMHED

[Top]

§ 4  Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

[Top]

§ 5  Ungdomsskoleinspektøren indkalder til Ungdomsskolebestyrelsens første møde.

 På dette møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand ved bundet flertalsvalg.

[Top]

§ 6 Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.

Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

 

[Top]

§ 7 Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan stedfortræderen deltage.

[Top]

§ 8 Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde, når formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent.

Det skal angives, hvilke punkter der ønskes behandlet.

 

Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne og indkalder til møde med mindst 10 dages varsel jfr. dog stk. 4.

 

Stk. 3  Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne senest 4 hverdage inden mødet.

 

Hvis et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før, mødet afholdes.

 

Stk. 4  I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når indkaldelsen foretages, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

 

[Top]

§  9  Samtlige medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen har stemmeret, dog jf. § 3 og § 10.

[Top]

§ 10 Elevrepræsentanterne må ikke overvære eller deltage i afstemninger og forhandlinger af sager vedrørende enkeltpersoner.

[Top]

§ 11 Medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede ved afstemningen.

[Top]

§ 12  Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Stk. 3  Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

[Top]

§ 13 Formanden - og  i denne fravær næstformanden - leder Ungdomsskolebestyrelsens møder

§ 13 Formanden - og  i denne fravær næstformanden - leder Ungdomsskolebestyrelsens møder og drager omsorg for, at der udarbejdes beslutningsreferat vedr. mødet, idet de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet ved mødets afslutning.

 

Stk. 2 Alle stemmeberettigede medlemmer kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

 

Stk. 3. Referatet godkendes på næste møde i Ungdomsskolens bestyrelse.

 

Stk. 4 Formanden drager omsorg for udførelsen af de beslutninger, bestyrelsen træffer.

 

 

[Top]

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER

[Top]

§ 14 Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet.

Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsens opgaver er som minimum angivet i bekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000 om ungdomsskoler med senere ændringer.

 

[Top]

§ 15 Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for virksomheden i Esbjerg Ungdomsskole inden for den af Byrådet fastsatte beløb

§ 15 Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for virksomheden i Esbjerg Ungdomsskole inden for den af Byrådet fastsatte beløbsramme.

 

Stk. 2 På baggrund af den af Byrådet fastsatte budgetramme for ungdomskolevirksomheden og den af Byrådet vedtagne ungdomsskoleplan fastlægger Ungdomsskolebestyrelsen skolens indhold og omfang.

 

Stk. 3 Ungdomsskolebestyrelsen sørger for at bekendtgøre skolens undervisnings- og aktivitetstilbud.

 

Stk. 4 Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Byrådet om Ungdomsskolens lokalebehov.

 

Stk. 5 Ungdomsskolebestyrelsen kan stille forslag til Byrådet om tilvejebringelse og forbedring af lokaler, der anvendes af  Ungdomsskolen, og om lokalernes forsyning med materiel og inventar.

 

Stk. 6 Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Byrådet om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektør, viceskoleinspektør og afdelingsledere.

 

Stk. 7 Ungdomsskolebestyrelsen har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af ungdomsskolens lærere og øvrige medarbejdere, men kan beslutte helt eller delvist at delegere ansvaret for dette til ungdomsskoleinspektøren.

 

Stk. 8 Jf. bekendtgørelse om lov om ungdomsskoler § 3, stk. 2 kan ungdomsskolebestyrelsen afgive indstilling til Byrådet om udvidelse af ungdomsskoletilbuddet, om undervisning i færdselslære og i knallertkørsel, heltidsundervisning samt andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.

 

Stk. 9 Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til Byrådet om henvisning/optagelse af unge til/fra andre kommuner og om befordringsordninger i forbindelse med deltagelse i ungdomsskolevirksomhed.

 

Stk. 10 Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål i øvrigt, der vedrører Ungdomsskolen.

 

Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den.

 

 

[Top]

KLAGER M.V.

[Top]

§ 16 Klager over afgørelser, der er truffet af Ungdomsskolebestyrelsen

§ 16 Klager over afgørelser, der er truffet af Ungdomsskolebestyrelsen, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Byrådet af de personer, organisationer eller myndigheder, som afgørelsen angår.

[Top]

IKRAFTTRÆDELSE

[Top]

§ 17 Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse i Esbjerg Byråd.

§ 17 Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse i Esbjerg Byråd. Ændringer i vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra Ungdomsskolebestyrelsen.

 

Vedtaget i Esbjerg Byråd den 1. februar 2016

Revideret september 2019Senest opdateret 22.05.2024 15:16 af MOLA

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden