FritidsundervisningFind HoldFind hold i BrammingBogormenIT og medierKnallertkørekortKreativMusik og dramaSport og ActionRejserVærkstedFind hold i EsbjergBogormenIT og medierKnallertkørekortKreativMusik og dramaSport og ActionRejserVærkstedFind hold i RibeBogormenIT og medierKnallertkørekortKreativMusik og dramaSport og ActionRejserVærkstedFind hold på kategoriBogormenIT og medierKnallertkørekortKreativMusik og dramaSport og ActionRejserVærkstedFind hold på UgedagMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndagKnallertkørekortFind hold på skole / stedAuraskolenBohrskolenComosskolenUngdomshuset BrammingUrbanskolenVadehavsskolenSignaturskolenSeminariehuset RibeKonfus EsbjergGrønningen 3 BrammingFortunaskolenNovrupskolenAlf Petersens atelierFotoværkstedet, HavnenGAME StreetMekkaYogaHusetUngdomsskolen EsbjergPraktisk InfoAfmelding af holdBrochure downloadFAQ: spørgsmål og svarFor personaleLærer loginAnsat i UngdomsskolenBlanketterLærerIntraKalenderInfo for undervisere 17/18ForsikringerElev infoLedige stillingerKontaktLedelseAdministrationServicemedarbejderOm osBestyrelsenVedtægterInternationale projekter2007 - Cheboksary2008 - European Week2009 - Out of the boxTjernobyl august 2010Ledige stillingerLov om UngdomsskolerVision 2016VærdierUngdomsskolens historieUngdomsskolens politikkerOrganisationsdiagram10. KlasseEUD 10Flex10 - 10. klasseMålgruppeoversigtP-KlassenMålgruppeoversigtStudie 10Skoleåret 2017SkolelivFag og timetelEUD 10Brug af ITBrobygning og praktikOSOSkolerejserLinksUddannelsesvejledningVejledningBrobygning og praktikKontaktNyhederPersonaleDagundervisningFind Klasse8. - 9. klasseHeltidsundervisning - De små holNovrupskolenPraktisk InfoUU vejledningKarakterer m.mFor personaleKontakt
Gældende fra 1. januar 2007
UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Sammensætning og valg
 
§ 1 Ungdomsskolebestyrelsen  består af:
· 2 repræsentanter for Byrådet · 3 repræsentanter for de faglige organisationer og samarbejdspartnere med særlig inte-resse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter · 2 medarbejderrepræsentanter · 2 elevrepræsentanter fra Esbjerg Ungdomsskole
Stk. 2 Der vælges en stedfortræder for hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen.
§ 2 Repræsentanterne for Byrådet og deres stedfortrædere vælges af dette inden for dets medlemskreds.
Repræsentanterne for organisationer, samarbejdspartnere og deres stedfortrædere væl-ges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer og samarbejdspartnere.
Stk. 2 Ungdomsskoleinspektøren indkalder samtlige fastansatte til en valghandling. Ligeledes indkaldes samtlige timelønnede til en valghandling. De to medarbejdere blandt de fastan-satte og de to medarbejdere blandt de timelønsansatte, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt til henholdsvis medarbejderrepræsentant og stedfortræder for medar-bejderrepræsentanten.
Stk. 3 Elevrepræsentanterne  og deres  stedfortrædere vælges af eleverne. Valget af elevrepræ-sentanterne er gældende for 1 år jfr. § 3 i bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser.
Stk. 4 De i stk. 1  nævnte repræsentanter for Byrådet og organisationsrepræsentanter og de i stk. 2 nævnte medarbejderrepræsentanter vælges snarest muligt efter hvert byrådsvalg.
Stk. 5 Valg af elevrepræsentanter i  henhold til stk. 3 afholdes ved skoleårets begyndelse.
Stk. 6 Hvis et medlem udtræder af Ungdomsskolebestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen stedfortræ-der, foretages suppleringsvalg for resten af perioden.
 
Stk. 7 Ungdomsskolebestyrelsen fungerer i hele byrådsperioden og indtil udgangen af den må-ned, hvori nyt valg  til bestyrelsen har fundet sted.  
§ 3 Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for Ungdomsskolebestyrelsen og deltager i mø-derne uden stemmeret.
FORRETNINGSORDEN OG MØDEVIRKSOMHED
§ 4  Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5  Ungdomsskoleinspektøren indkalder til Ungdomsskolebestyrelsens første møde. På dette møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand ved bundet flertalsvalg.
§ 6 Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.
Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.
§ 7 Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan stedfortræderen del-tage.
§ 8 Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde, når formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Det skal angives, hvilke punkter der ønskes behandlet.
Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne og indkalder til møde med mindst 10 dages varsel jfr. dog stk. 4.
Stk. 3  Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne senest 4 hverdage inden mødet.
Hvis et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før, mødet afholdes.
Stk. 4  I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når indkaldelsen foretages, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
§  9  Samtlige medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen har stemmeret, dog jf. § 3 og § 10.
§ 10 Elevrepræsentanterne må ikke overvære eller deltage i afstemninger og forhandlinger af sager vedrørende enkeltpersoner.
§ 11 Medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede ved afstemningen.
§ 12  Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 3  Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 13 Formanden - og  i denne fravær næstformanden - leder Ungdomsskolebestyrelsens mø-der og drager omsorg for, at der udarbejdes beslutningsreferat vedr. mødet, idet de tilste-deværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet ved mødets afslutning.
Stk. 2 Alle stemmeberettigede medlemmer kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
Stk. 3. Referatet godkendes på næste møde i Ungdomsskolens bestyrelse.
Stk. 4 Formanden drager omsorg for udførelsen af de beslutninger, bestyrelsen træffer.

 

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER

§ 14 Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet.
Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsens opgaver er som minimum angivet i bekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000 om ungdomsskoler med senere ændringer.
§ 15 Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for virksomheden i Esbjerg Ungdomsskole inden for den af Byrådet fastsatte beløbsramme.
Stk. 2 På baggrund af den af Byrådet fastsatte budgetramme for ungdomskolevirksomheden og den af Byrådet vedtagne ungdomsskoleplan fastlægger Ungdomsskolebestyrelsen sko-lens indhold og omfang.
Stk. 3 Ungdomsskolebestyrelsen sørger for at bekendtgøre skolens undervisnings- og aktivitets-tilbud
Stk. 4 Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Byrådet om Ungdomsskolens lokalebehov.
Stk. 5 Ungdomsskolebestyrelsen kan stille forslag til Byrådet om tilvejebringelse og forbedring af lokaler, der anvendes af  Ungdomsskolen, og om lokalernes forsyning med materiel og inventar.
Stk. 6 Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Byrådet om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektør, viceskoleinspektør og afdelingsledere.
Stk. 7 Ungdomsskolebestyrelsen har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af ungdomssko-lens lærere og øvrige medarbejdere, men kan beslutte helt eller delvist at delegere ansva-ret for dette til ungdomsskoleinspektøren.
Stk. 8 Jf. bekendtgørelse om lov om ungdomsskoler § 3, stk. 2 kan ungdomsskolebestyrelsen afgive indstilling til Byrådet om udvidelse af ungdomsskoletilbuddet, om undervisning i færdselslære og i knallertkørsel, heltidsundervisning samt andre aktiviteter, som i over-ensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdoms-politik.
Stk. 9 Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til Byrådet om henvisning/optagelse af unge til/fra andre kommuner og om befordringsordninger i forbindelse med deltagelse i ungdomsskolevirksomhed.
Stk. 10 Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgs-mål i øvrigt, der vedrører Ungdomsskolen.
Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den.
 

KLAGER M.V.

§ 16 Klager over afgørelser, der er truffet af Ungdomsskolebestyrelsen, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Byrådet af de personer, organisationer eller myn-digheder, som afgørelsen angår.
 

IKRAFTTRÆDELSE

§ 17 Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse i Esbjerg Byråd . Ændringer i vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra Ungdomsskolebestyrelsen


Senest opdateret 17.06.2015 14:20 af TK